ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΑ

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004, η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τη διαχείριση των αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας.
για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία
για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης
για την πρόληψη και αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης
για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της και
για την ορθολογική διαχείριση των πόρων

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 που αφορά την :

ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση / διαχείριση
Διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη διαχείριση των ΑΥΜ
Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος 
Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
Τη συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική.

Η Διοίκηση

Ε.ΕΠΠ.60.1  Έκδοση 2η  15/03/15

newmenu


ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr