ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31-12-2016 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

 

31-12-2015 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015

 

31-12-2014 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014

 

31-12-2013 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ

31.12.2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

31-12-2012 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ

31.12.2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012

31-12-2011 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2011 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ

31.12.2011 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

31-12-2009 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/1/2009 - 31/12/2009)

31-12-2008 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (10/1/2007 - 31/12/2008)