ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΓΝΟΥ

Παρακαλούνται οι γονείς όπως προσέλθουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τον τοκετό στο Τμήμα Δηλώσεων Γεννήσεων στον 1ο Όροφο της Κλινικής, προκειμένου να προβούν σε καταχώρηση της γέννησης του τέκνου τους.

Εφόσον γίνει η καταχώρηση της γέννησης νεογνού στην Κλινική ΡΕΑ, η παραλαβή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης γίνεται μετά από 2 εργάσιμες ημέρες από το Δημαρχείο Π. Φαλήρου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράλειψης της παραπάνω δήλωσης εντός δέκα (10) ημερών από τον τοκετό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ (αρθ. 49 παρ. 1 Ν. 4144/2013).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αστυνομικές  ταυτότητες  και  των  2  γονέων  (πρωτότυπες  και  2  φωτοτυπίες  κάθε ταυτότητας).

2. Ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης των γονέων με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου (2 φωτοτυπίες ) 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου.

  • Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κοινή οικογενειακή μερίδα είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που έχει οικογενειακή μερίδα ο πατέρας του νεογνού
  • Στις  περιπτώσεις που δεν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων του νεογνού, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης της μητέρας αυτού.

4. Πράξη  προσδιορισμού  επωνύμου  τέκνου   (μόνο  όταν  το  επώνυμο  του  τέκνου  δεν αναγράφεται πάνω στη ληξιαρχική πράξη γάμου ή στο σύμφωνο συμβίωσης).

5. Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν:

  • Διαβατήρια (πρωτότυπα και 2 φωτοτυπίες κάθε διαβατηρίου).
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων μεταφρασμένη με σφραγίδα apostille για όσες χώρες έχουν υπογράψει στη σύμβαση της Χάγης ή με υπογραφή και σφραγίδα του Πρέσβη (επικύρωση της υπογραφής - σφραγίδας και μετάφραση στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Δικηγορικό Γραφείο).