ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001:2018, η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους που διαχειρίζεται και δεσμεύεται:

  • Για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης της Κλινικής, με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας και καλών πρακτικών
  • Για την παροχή των απαιτούμενων πόρων και πληροφοριών, ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί και στόχοι που τίθενται στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας
  • Για την πλήρη εφαρμογή της Ελληνικής και Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των λοιπών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων συμμόρφωσης που η Κλινική έχει ενυπογράφως αποδεχθεί και σχετίζονται με την χρήση και κατανάλωση ενέργειας και την ενεργειακή επίδοση της Κλινικής
  • Για το σχεδιασμό και τη λειτουργία της Κλινικής, τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των υπηρεσιών της
  • Για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης
  • Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών, την ενεργειακή επίδοση κατά το στάδιο της χρήσης και εφαρμογής τους
  • Για τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού της, αποσκοπώντας στην ενεργειακή και περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή του
  • Για την ετήσια αξιολόγηση της ενεργειακής της επίδοσης  και τον καθορισμό νέων στόχων, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση
  • Για την επιδίωξη υιοθέτησης της ενεργειακής πολιτικής της από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της

Η παρούσα πολιτική κοινοποιείται και στηρίζεται από το σύνολο των εργαζομένων της κλινικής, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.