ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων Κλινικής ΡΕΑ

Το Tμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων της Κλινικής ΡΕΑ, στελεχωμένο από υψηλά καταρτισμένους επιστήμονες και διαθέτοντας ιατρικό-τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, καλύπτει όλες τις ανάγκες διαγνωστικών εξετάσεων που σχετίζονται με την ιατρική απεικόνιση:

 

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
08:00 - 20:00
Σάββατο:
08:00 - 15:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: