ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Βλαστικά Κύτταρα του οµφαλίου λώρου - Κλινική ΡΕΑ

Η biogenea pharmaceuticals, η πρώτη εταιρεία φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας και κυτταροθεραπείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναλαμβάνει τη συλλογή, απομόνωση, επεξεργασία και κρυοσυντήρηση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (βλαστοκυττάρων) από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, καθώς και των αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται στη σύγχρονη οικογένεια η δυνατότητα της φύλαξης αυτών των πολύτιμων βιολογικών υλικών που θα μπορούσαν να τους φανούν πολύ χρήσιμα στο μέλλον.

 

 

1. Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα του οµφαλίου λώρου;

Είναι αρχέγονα αδιαφοροποίητα κύτταρα που χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα της αναγέννησης και της διαφοροποίησης προς πολλούς κυτταρικούς τύπους του οργανισμού.

Οι βασικές κατηγορίες βλαστικών κυττάρων που απομονώνονται από τον οµφάλιο λώρο είναι δύο:

I. Τα αιµοποιητικά βλαστικά κύτταρα του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αιµοποιητικό µόσχευµα εναλλακτικά του µυελού των οστών για την ανασύσταση του αιµοποιητικού συστήµατος.
II. Τα µεσεγχυµατικά βλαστικά κύτταρα του οµφαλοπλακουντιακού περιαγγειακού ιστού και της ζελατινώδους ουσίας του Γουόρτον (γέλη Wharton), που µπορούν να χρησιµοποιηθούν υποστηρικτικά για την αναγέννηση, αποκατάσταση ή επανόρθωση κατεστραµµένων ιστών και οργάνων.

2. Διαδικασία λήψης βλαστικών κυττάρων αίµατος οµφαλίου λώρου

Το οµφαλοπλακουντιακό αίµα συλλέγεται από τη φλέβα του οµφαλίου λώρου. Η λήψη γίνεται αµέσως µετά τον τοκετό και αφού το νεογνό αποκοπεί από αυτόν. Η συλλογή του αίµατος δεν επιβαρύνει καθόλου τη διαδικασία του τοκετού. Η λήψη γίνεται από το μαιευτήρα και η μέθοδος είναι η ίδια τόσο στο φυσιολογικό τοκετό όσο και στην καισαρική τοµή. Το αίµα µεταφέρεται σε ειδική συσκευασία που προστατεύει το περιεχόµενο από την ακτινοβολία και τις µηχανικές φθορές.

Με ειδικές θερµοστατικές γέλες διατηρείται η θερµοκρασία σταθερή µέχρι τη µεταφορά στο εργαστήριο.


3. Διαδικασία άσηπτης επεξεργασίας και αποµόνωσης βλαστικών κυττάρων του αίµατος του οµφαλίου λώρου

Το δείγµα ταυτοποιείται µε ένα µοναδικό κωδικό. Η επεξεργασία ξεκινά µε την παραλαβή του δείγματος στα εργαστήρια. Αποµονώνεται το κλάσµα του αίµατος που περιλαµβάνει τα βλαστικά κύτταρα. Οι εργαστηριακοί χώροι είναι διαβαθµισµένης καθαρότητας. Τα σηµαντικότερα βήµατα γίνονται σε διαπιστευµένα «καθαρά εργαστήρια» (cleanroom τάξης Α/Β), σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε.


4. Φύλαξη µεσεγχυµα
τικών βλαστικών κυττάρων από το σώµα του οµφαλίου λώρου (Wharton’s Jelly)

Η γέλη Wharton είναι µια ζελατινώδους σύστασης ουσία που περιβάλει τα τρία αγγεία του οµφαλίου λώρου. Αποτελεί σηµαντικότατη πηγή µεσεγχυµατικών βλαστικών κυττάρων. Η φύλαξη της γέλης από 6-7 cm του οµφαλίου λώρου είναι αρκετή.

Τα κύτταρα της γέλης διατηρούν όλες τις ιδιότητες των βλαστικών κυττάρων.

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύταρρα μπορούν να πολλαπλασιαστούν, να καλλιεργηθούν και να διαφοροποιηθούν προς:

 • Οστεοβλάστες (για κατάγµατα οστών, οστεοπόρωση κτλ)
 • Χονδροκύτταρα (για κακώσεις χόνδρων και οστεοαρθρίτιδες)
 • Λιποκύτταρα (συνθέτουν λιπώδη ιστό και µπορούν να βοηθήσουν σε καρδιαγγειακές παθήσεις όπως το έµφραγµα του µυοκαρδίου και η καρδιακή ανεπάρκεια)
 • Νευρικά κύτταρα: νευρώνες και νευρογλοιακά (µελλοντική υποστηρικτική θεραπεία παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως οι κακώσεις του νωτιαίου µυελού, η νόσος Parkinson, η Alzheimer, τα εγκεφαλικά επεισόδια)

Τελευταίες εργασίες δείχνουν επίσης ότι τα κύτταρα αυτά µπορούν να διαφοροποιηθούν και προς ηπατοκύτταρα και παγκρεατικά κύτταρα για µελλοντική χρήση σε ασθένειες όπως η κίρρωση, η ηπατική ανεπάρκεια και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι.


5. Διαδικασία Ποιοτικού ελέγχου των βλαστικών κυττάρων

 • Ποιοτικός έλεγχος: Γενική εξέταση αίµατος σε αυτόµατο αιµατολογικό αναλυτή. Κυτταροµετρία ροής, για τον υπολογισµό του αριθµού των βλαστικών κυττάρων.
 • Βακτηριακός έλεγχος: Υγρή καλλιέργεια σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες, στο αυτόµατο σύστηµα BacΤ/ALERT της BioMérieux. Σε θετικό δείγµα γίνεται ταυτοποίηση του στελέχους και αντιβιόγραµµα.
 • Ορολογικός έλεγχος: Πραγµατοποιείται στον πιο σύγχρονο ανοσολογικό αναλυτή Architect i1000SR

6.Διαδικασία ελέγχου της βιωσιµότητας των βλαστικών κυττάρων

Μια ελάχιστη ποσότητα δείγµατος καταψύχεται και αποψύχεται ξεχωριστά για να ελεγχθεί η βιωσιµότητα των βλαστικών κυττάρων. Η απόψυξη δεν επηρεάζει µε κανένα τρόπο την κύρια ποσότητα του δείγµατος. Με τη διαδικασία αυτή πιστοποιείται ότι η βιωσιµότητα δεν επηρεάζεται κατά την κρυοσυντήρηση. Η βιωσιµότητα ελέγχεται µε το αυτόµατο σύστηµα Glomax της Promega (το πρώτο και µοναδικό µέχρι στιγµής στην Ελλάδα).


7.Εξωσωµατικός κυτταρικός πολλαπλασιασµός των βλαστικών κυτ
τάρων

Η biogenea pharmaceuticalsTM (με την οποία συνεργάζεται το Μαιευτήριο ΡΕΑ) σε αποκλειστική πανελλαδική συνεργασία µε τη Regenetech χρησιµοποιεί πατενταρισµένες τεχνολογίες πολλαπλασιασµού και αυτόλογης θεραπείας των βλαστικών κυττάρων, που προέρχονται από τα ερευνητικά εργαστήρια της NASA. Συνεπώς, η αποµονωµένη ποσότητα των κυττάρων µπορεί να πολλαπλασιαστεί σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την επιτυχηµένη θεραπευτική εφαρµογή τους.


8.Μακροχρόνια φύλαξη & διαθεσιµότητα των βλαστικών κυττάρων

Η αποµονωµένη ποσότητα των βλαστικών κυττάρων φυλάσσεται σε θερµοκρασίες που πλησιάζουν τους -196 ° C . Σε αυτές τις συνθήκες σταµατούν όλες οι βιολογικές δραστηριότητες, συνεπώς και το επίπεδο µεταβολισµού των βλαστικών κυττάρων. Η θερµοκρασία και το επίπεδο του αζώτου βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

Η biogenea pharmaceuticals™ διασφαλίζει την άµεση και πιστοποιηµένη διαθεσιµότητα των κυττάρων σε περίπτωση εφαρµογής τους.


9.Ασθένειες που αντιμετωπίζονται µε τη χρήση βλαστικών στελεχιαίων κυττάρων

Από το 1988 το αίµα του οµφαλίου λώρου χρησιµοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Ωστόσο, η έρευνα πάνω στα βλαστικά κύτταρα είναι ραγδαία, ώστε ο αριθµός των νοσηµάτων που µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τη χρήση τους αυξάνεται συνεχώς.


10.Τρέχουσες θεραπευτικές εφαρμογές αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων

Λευχαιµίες, λεµφώµατα και άλλες κακοήθειες του αιµοποιητικού συστήματος


11.Τρέχουσες θεραπευτικές εφαρμογές αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων

 • Αναγέννηση δέρματος
 • Αναγέννηση χόνδρων
 • Αναγέννηση συνδέσμων
 • Αναγέννηση νευρικού ιστού
 • Αντιμετώπιση κακοηθειών συμπαγών ιστών
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων απορριψιμότητας μοσχευμάτων άλλων οργάνων, μειώνοντας την ανοσοαπόκριση του οργανισμού.


12.Κλινικές εφαρμογές αρχέγονων κυττάρων υπό έρευνα

 • Εγκεφαλικοί τραυµατισµοί
 • Κεντρική παράλυση
 • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι και τύπου ΙΙ
 • Καρδιακές Νόσοι

 


Γιατί να επιλέξετε biogenea;

1.   Ασφάλεια
Η πρωτοποριακή αυτή υπηρεσία εξασφαλίζει ότι η παραλαβή του τόσο πολύτιμου βιολογικού υλικού είναι άμεση, όπως και η αποστολή και η επεξεργασία, ενώ η κρυοσυντήρηση των αρχέγονων κυττάρων πραγματοποιείται με πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες. Επιπλέον, όλα τα δείγματα είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση μελλοντικής θεραπευτικής εφαρμογής.

2.   Ποιοτικός έλεγχος – Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Είναι αξιοσημείωτο ότι η biogenea pharmaceuticals έχει δημοσιεύσει τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ενώ το επιστημονικό δυναμικό της έχει θεσπίσει παγκοσμίως τα εύρη για τις αιματολογικές παραμέτρους του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, καθώς και το πρωτοποριακό σύστημα ελέγχου βιωσιμότητας κρυοσυντηρημένων δειγμάτων με λουμινόμετρο που εξασφαλίζει ασφαλή και έγκυρα αποτελέσματα, συγκρινόμενα με τις παραδοσιακές μικροσκοπικές τεχνικές.

Είναι αυτονόητο ότι πραγματοποιείται αδιάλειπτος έλεγχος και διασταυρούμενη ιχνηλασιμότητα των κρυοσυντηρημένων δειγμάτων που διασφαλίζουν απόλυτα την δυνατότητα εντοπισμού και ταυτοποίησης του δείγματος κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου της προμήθειας, της επεξεργασίας, του ελέγχου, της αποθήκευσης και της διανομής του.

Ο ποιοτικός έλεγχος των δειγμάτων πραγματοποιείται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση!

3.   Πιστοποιήσεις
Πέρα από την πληθώρα των πιστοποιήσεων [ΕΝ ISO 9001:2008, EN ISO 15189] που κατέχει η εταιρεία, χρησιμοποιεί πρωτόκολλα και ποιοτικούς ελέγχους που η ίδια δημοσίευσε σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν το γεγονός ότι η biogenea αποτελεί τη σίγουρη λύση φύλαξης βλαστοκυττάρων και μεσεγχυματικών κυττάρων ομφάλιου λώρου. Κι όλα αυτά σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, κοντά στην ελληνική οικογένεια.

*Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 210 9495181 για το κόστος συλλογής και φύλαξης βλαστοκυττάρων και μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων (ομφάλιος λώρος)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: