ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

Παρακαλούνται και οι δύο γονείς όπως προσέλθουν μετά από 2 εργάσιμες ημέρες από τον τοκετό στο Τμήμα Δηλώσεων Γεννήσεων, στον 1ο Όροφο της Κλινικής, προκειμένου να προβούν στην καταχώρηση των στοιχείων του τέκνου τους, με σκοπό τη δήλωση της γέννησης στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Στις περιπτώσεις που δεν δύναται ο ένας εκ των δύο να προσέλθει, χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από δημόσια αρχή, όπου θα εξουσιοδοτεί ο ένας τον άλλο για τη διαδικασία του Τμήματος Δηλώσεων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράλειψης της παραπάνω δήλωσης εντός δέκα (10) ημερών από τον τοκετό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα (30) ευρώ. Εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τον τοκετό, το πρόστιμο ανέρχεται στα εξήντα (60)ευρώ (αρθ. 49 παρ.1 Ν. 344/1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 33 Ν. 4674/2020).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αστυνομικές  ταυτότητες  και  των  2  γονέων  (πρωτότυπες  και  2  φωτοτυπίες  κάθε ταυτότητας).
 • Σε περίπτωση που οι γονείς στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον
  δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της χώρας τους,
 • Στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
  έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και η θεώρηση εισόδου
  στη χώρα μας ή η άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν
  νόμιμα στη Χώρα. Άλλη περίπτωση είναι το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (Υ.Α.
  4831/ΦΕΚ Β΄ 1841/2013), σε όσους έχει χορηγηθεί άσυλο.

*Σημείωση: Κατά την καταχώρηση των στοιχείων του νεογνού, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι γονείς το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, email μητέρας νεογνού, τους Ασφαλιστικούς τους Φορείς και αριθμό IBAN που είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος η μητέρα του νεογνού. 

 

Συνοπτικός Οδηγός - Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

 

Υπάλληλος Κλινικής ΡΕΑ : 210 9495323

Ληξιαρχείο Π.Φαλήρου : 213 2020221 - 219 - 341

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
07:30 - 13:30
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: