ΡΕΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η Κλινική ΡΕΑ πιστοποιήθηκε για την Ενεργειακή Διαχείριση των πόρων της, με το πρότυπο ISO 50001:2011. Η ενεργειακή πολιτική της ΡΕΑ για τη βέλτιστη ενεργειακή επίδοση του νοσοκομείου έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας φυσικών πόρων, σύμφωνα με την Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης 2012/27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας της Κλινικής ΡΕΑ αφορούν στη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της κλινικής. Επιπλέον, προβλέπεται η συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού της κλινικής, αλλά και η υιοθέτηση καλών πρακτικών διαχείρισης ενέργειας από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.

Η Κλινική ΡΕΑ, με αγάπη και σεβασμό στο περιβάλλον, δεσμεύεται να αξιολογεί ετησίως την ενεργειακή επίδοσή της και να καθορίζει νέους στόχους, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης.

"Η ΡΕΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"