ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η Κλινική ΡΕΑ, αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

 • για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με τη διαχείριση των αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας
 • για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις συμμόρφωσης που έχει ενυπογράφως αποδεχθεί
 • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της προστασία της βιοποικιλότητας και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των υπηρεσιών που προσφέρει
 • για την πρόληψη και αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης από όλες τις δραστηριότητές της
 • για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότησή της.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 αφορά στην:  

ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η Κλινική ΡΕΑ προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητές της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εστιάζεται στην:

 • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση / διαχείριση
 • Διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη διαχείριση όλων των αποβλήτων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • Διαρκή ενημέρωση της Ανώτατης Διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
 • Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
 • Συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων

 

Η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην Κλινική ΡΕΑ