ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΡΕΑ

Στόχος της ΡΕΑ είναι η ασφάλεια και η ικανοποίηση των ασθενών και νεογνών. Για το λόγο αυτό η κλινική αναγνωρίζει το καθήκον της για την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων στα τμήματα που εμπλέκονται με την παραγωγή και διάθεσή τους.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για:

 • Την πλήρη συμμόρφωση των τμημάτων με την νομοθεσία για τα τρόφιμα.
 • Το χειρισμό των τροφίμων να γίνεται πάντα με ορθό τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι.
 • Την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής
 • Όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα τμήμα λειτουργούν βάσει της παρούσας πολιτικής
 • Την αναγνώριση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών και λήψη ενεργειών για την κάλυψη τους

 

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η κλινική τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχομένων τροφίμων, η οποία συνίσταται στο :

 1. να τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 και τη συνεχή βελτίωση αυτού
 2. να αναγνωρίζονται εξετάζονται διαρκώς τα εξωτερικά και εσωτερικά θέματα που αφορούν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της κλινικής και η λήψη ενεργειών για την ευθυγράμμιση του συστήματος με την γενική στρατηγική της
 3. να ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες
 4. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 5. να επαληθεύεται συνεχώς το σύστημα
 6. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα της παραγωγικής διαδικασίας
 7. να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι πόροι για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας
 8. να διατηρούνται οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους προμηθευτές, τους πελάτες μας αλλά και τις αρχές
 9. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία
 10. να υποστηρίζονται τα στελέχη της κλινικής για την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 11. να απασχολεί Προσωπικό που με την εκπαίδευση του έχει αποκτήσει ισχυρή Εταιρική Κουλτούρα για την Ασφάλεια των Προϊόντων, έχει πλήρη επίγνωση των ευθυνών του απέναντι στους Καταναλωτές και μπορεί να διαχειρίζεται με αποτελεσματικό & ηθικό τρόπο όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια κατανάλωσης των Εταιρικών Προϊόντων

 

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την υλοποίηση των επιθυμητών μας στόχων και μας κάνουν να νιώθουμε σίγουροι για τα τρόφιμα που σας προσφέρουμε.